Vedtægter
 • 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Østjysk Klatreklub. Den har hjemsted i Horsens kommune og er stiftet den 16/09-2004.

 • 2 – Formål

Foreningens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke klatring i foreningen og under de organisationer, den måtte tilslutte sig.
Den vil med sine aktiviteter søge at medvirke til at udvikle en sund livsstil for børn, unge og voksne, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til klatring.
Endvidere gennem medansvar og indflydelse på klubbens udvikling og aktiviteter at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et ansvar i foreningen.

 • 3 – Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, som klubbens instruktører vurdere kan begå sig sikkerhedsmæssigt forsvarligt, under klatrearktiviteter.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.
Passive medlemmer har ikke adgang til selve klatring, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

 • 4 – Indmeldelse

Indmeldelse skal ske online via ojkk.klub-modul.dk.
Indmeldelsen er bindende enten halvårligt eller helårligt, regnet fra 1/1-30/6 & 1/7-31/12 (halvårligt) og 1/1-31/12 (helårligt)

 • 5 – Udmeldelse

Såfremt kontintentet ikke en indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden, betragtes medlemmet som udmeldt, ved genindmeldelse betales indmeldelsesgebyr på ny.
Et medlem kan kræve enhver afgørelse prøvet på generalforsamlingen.

 • 6 – Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Ved indmeldelsen betales et indmeldelsesgebyr.
Dette fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent betales ved indmeldelse, og derefter hver d.1/1 & 1/7 (for halvårlig) eller 1/1 (for helårlig).
Indmeldelse og indbetaling sker online via klubmodulopkrævning.

7 – Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldmåneden.

 • 8 – Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 • 9 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved på Østjysk Klatreklubs hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 • 10 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det indeværende år.
 5. Fastsættelse af kontingent, herunder indmeldelsesgebyr.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af kasserer.
 9. Valg af 2 menige medlemmer og 1 juniormedlem (Hvis der ikke er et juniormedlem, kan der vælges et menigt medlem i stedet).
 10. Valg af 2 suppleanter.
 11. Valg af revisor og 1 revisor suppleant.
 12. Eventuelt.
 • 11 – Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret – jvf. § 9.

 • 12 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 • 13 – Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af mindst, en formand, en kasserer og to menige medlemmer.
Der kan desuden vælges 1 juniormedlem og 2 suppleanter.
Såfremt der ikke er nogle juniormedlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen, kan der vælges 1 ekstra menigt medlem.
Hele bestyrelsen vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden er på valg i lige år, medens kassereren er på valg i ulige år.
Alle andre medlemmer er på valg hvert andet år.
Suppleanter er på valg hvert år.

 • 14 – Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 5000.- godkendes af generalforsamlingen.

 • 15 – Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12.
Bestyrelsen skal inden den 1/3 afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 • 16 – Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.
Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 • 17 – Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • 18 – Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

Aktiver som måtte være i klubben skal komme andre idrætslige formål i Horsens kommune til gode.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d.16/09-2004.

Rettet d.10/3-2005.

Rettet d.21/2-2007.

Rettet d. 1/3-2023.